QR Code Woocommerce

This plugin creates printable QR Codes for Simple and Variable product types also for Coupon…


Gangesh Matta 2 000+ активних встановлень Протестований з 6.1.6 Оновлений 1 рік тому

VietQR

Tự động tạo mã QR ngân hàng cho từng đơn hàng. Mã QR sẽ nhúng…


Casso Team 2 000+ активних встановлень Протестований з 6.0.8 Оновлений 4 місяці тому

QR Code Generator

QR Code Wordpress plugin to insert a QR code in your blog. The qr code…


Rene Hermenau 500+ активних встановлень Протестований з 4.2.37 Оновлений 9 років тому

QRCode

Generate QR Code by shortcode for WordPress


WPDO 400+ активних встановлень Протестований з 6.0.8 Оновлений 2 роки тому

QR Code

It lets appear the QR-code of the given site in the slidebar


Tomek 200+ активних встановлень Протестований з 5.7.11 Оновлений 3 роки тому

PromptPay

PromptPay integration for WordPress, contract creator if any


Nathachai Thongniran 200+ активних встановлень Протестований з 5.4.15 Оновлений 4 роки тому

DynamicQRcode

The unique QR code will be automatically created on each page of the website, and…


TomTak Corp. 100+ активних встановлень Протестований з 6.4.4 Оновлений 4 тижні тому

sqrip.ch

sqrip – A comprehensive, flexible and clever WooCommerce finance tool for the most widely used payment…


netmex digital gmbh 100+ активних встановлень Протестований з 6.4.4 Оновлений 1 тиждень тому

PayOn PaymentGateway

Bạn là nhà cung cấp các giải pháp bán hàng cho các doanh nghiệp, hãy…


devteampayon - 06/09/2022 80+ активних встановлень Протестований з 6.3.4 Оновлений 1 місяць тому